• आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को व्यय अनुमानको विवरण
  • आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य
  • आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
  • वित्तीय हस्तान्तरण वापतको अनुदान खर्च गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन
  • मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७९ फागुनसम्म
शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को व्यय अनुमानको विवरण ७४/७५ RED BOOK final.pdf 07/27/2023 - 14:58
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य ७४/७५ बजेट वक्तव्य २०७४.७५.pdf 07/27/2023 - 14:54
मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७९ फागुनसम्म ७९/८० मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७९ फागुनसम्म.pdf 06/22/2023 - 16:54
कार्यक्रम पुस्तिका 2080 ७९/८० कार्यक्रम पुस्तिका 2080.pdf 06/19/2023 - 10:58
आर्थिक वर्ष २०८०.८१ को व्यय अनुमान ७९/८० आर्थिक वर्ष २०८०.८१ को व्यय अनुमान.pdf 06/18/2023 - 15:45
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८० ७९/८० सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८०.pdf 06/18/2023 - 15:44
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक विधेयक २०८० ७९/८० सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक विधेयक २०८०.pdf 06/18/2023 - 15:43
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० ७९/८० Economic Survey - 2079-80web.pdf 06/16/2023 - 09:22
अग्रिम सवारी साधन कर असुली सम्बन्धी सूचना ७९/८० अग्रिम सवारी साधन कर असुल सम्बन्धी सूचना.pdf 04/23/2023 - 12:25
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षीक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ७९/८० अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन_compressed.pdf 04/10/2023 - 13:27