• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !!
  • अग्रिम सवारी साधन कर असुली सम्बन्धी सूचना
  • स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारी साधन कर बाँडफाँट
  • सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वितीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०७९
  • आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षीक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज प्रकाशित मिति
प्रदेशको आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था ७९/८० प्रदेशको आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था.pdf Sun, 08/14/2022 - 13:25
आ.व. २०७९/८० को मार्गदर्शन ७९/८० आर्थिक वर्ष २०७९.८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन - विषयगत मन्त्रालय_0.pdf , आ.व. २०७९.८० को वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान खर्च गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन - स्थानीय तह.pdf Sun, 07/24/2022 - 16:37
सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट वक्तव्य ७९/८० Budget speech 2079.80.pdf Wed, 06/29/2022 - 10:42
आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बार्षिक विकास कार्यक्रम ७९/८० आर्थिक बर्ष 2079.80 को बार्षिक विकास कार्यक्रम_0.pdf Mon, 06/20/2022 - 18:11
आ.व. २०७९।८० को व्यय अनुमान तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोत समेत) ७८/७९ रातो किवात With TOC_compressed.pdf Fri, 06/17/2022 - 11:43
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९ ७९/८० विनियोजन ऐन, २०७९ - प्रदेश राजपत्र.pdf Wed, 09/21/2022 - 12:38
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० आर्थिक ऐन, २०७९ -प्रदेश राजपत्र.pdf Wed, 09/21/2022 - 12:37
Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali ७८/७९ Construction of Administrative Steel Structure Prefeb Building of MOEA06042022.pdf Sun, 06/05/2022 - 10:03
माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता ७८/७९ विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता.pdf Wed, 06/01/2022 - 18:32
आगामी आ.व. २०७९/८० मा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारी साधन कर बाँडफाँट सम्बन्धमा । ७८/७९ वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँट.pdf Tue, 05/31/2022 - 11:33