• आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को व्यय अनुमानको विवरण
  • आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य
  • आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
  • वित्तीय हस्तान्तरण वापतको अनुदान खर्च गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन
  • मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७९ फागुनसम्म
शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज प्रकाशित मिति
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को व्यय अनुमानको विवरण ७४/७५ RED BOOK final.pdf Thu, 07/27/2023 - 14:58
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य ७४/७५ बजेट वक्तव्य २०७४.७५.pdf Thu, 07/27/2023 - 14:55
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ७९/८० आ.व. २०८०.८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन.pdf Mon, 07/17/2023 - 17:12
वित्तीय हस्तान्तरण वापतको अनुदान खर्च गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन ७९/८० वित्तीय हस्तान्तरण वापतको अनुदान खर्च गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८०.pdf Mon, 07/17/2023 - 17:11
मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७९ फागुनसम्म ७९/८० मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७९ फागुनसम्म.pdf Thu, 06/22/2023 - 16:54
कार्यक्रम पुस्तिका 2080 ७९/८० कार्यक्रम पुस्तिका 2080.pdf Mon, 06/19/2023 - 10:58
आर्थिक वर्ष २०८०.८१ को व्यय अनुमान ७९/८० आर्थिक वर्ष २०८०.८१ को व्यय अनुमान.pdf Sun, 06/18/2023 - 15:45
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८० ७९/८० सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८०.pdf Sun, 06/18/2023 - 15:44
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक विधेयक २०८० ७९/८० सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक विधेयक २०८०.pdf Sun, 06/18/2023 - 15:43
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य ७९/८० बजेट वक्तव्य.pdf Fri, 06/16/2023 - 17:57