सूचना तथा जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (तेश्रो पटक प्रकाशन) ७७/७८ सूचना.pdf 10/18/2020 - 14:03
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ७७/७८ Image.pdf 10/01/2020 - 15:51
आ.व. २०७७/७८ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिकाहरु ७७/७८ आ.व. २०७७-७७ को बजेट वक्तव्य_0.pdf , आ.व. २०७७-७८ को आर्थिक ऐन.pdf , आ.व. २०७७-७८ को विनियोजन विधेयक.pdf , आर्थिक वर्ष 2077.078 को व्यय अनुमान.pdf 09/30/2020 - 11:48
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ७७/७८ स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना.pdf 09/15/2020 - 10:58
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको छनौट तथा सिफारिस (प्रथम संशोधित) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि.pdf 09/15/2020 - 10:33
मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७७/७८ - २०७९/८० ७७/७८ MTEF 2077-78 to 2079-80.pdf 09/02/2020 - 10:54
मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७६/७७ - २०७८/७९ ७६/७७ MTEF 2076-77 to 2078-79.pdf 09/02/2020 - 10:51
आ.व. 2077.78 को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ७७/७८ आ.व. 2077.78 को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन.pdf 07/20/2020 - 14:13
बार्षिक कार्यक्रम २०७७.७८ ७७/७८ बार्षिक कार्यक्रम २०७७.७८.pdf 07/09/2020 - 15:54
आर्थिक वर्ष 2077.078 को व्यय अनुमान ७७/७८ आर्थिक वर्ष 2077.078 को व्यय अनुमान.pdf 06/15/2020 - 18:20