सूचना तथा जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
आर्थिक वर्ष 2077.078 को व्यय अनुमान ७७/७८ आर्थिक वर्ष 2077.078 को व्यय अनुमान.pdf 06/15/2020 - 18:20
आ.व. २०७७-७८ को विनियोजन विधेयक ७७/७८ आ.व. २०७७-७८ को विनियोजन विधेयक.pdf 06/15/2020 - 18:17
आ.व. २०७७-७८ को आर्थिक ऐन ७७/७८ आ.व. २०७७-७८ को आर्थिक ऐन.pdf 06/15/2020 - 18:13
आ.व. २०७७-७८ को बजेट वक्तव्य ७७/७८ आ.व. २०७७-७८ को बजेट वक्तव्य.pdf 06/15/2020 - 18:10
आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू (कर प्रस्ताव बाहेक) ७६/७७ आ.व.077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति.pdf 05/29/2020 - 15:56
पोषण तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी नीति बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा (सुप का सबै स्थानीय तह र मन्त्रालयहरु) ७६/७७ पोषण तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी नीति बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा.pdf 05/17/2020 - 16:37
कर, शुल्क र दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ७६/७७ कर, शुल्क र दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना.pdf 04/21/2020 - 15:32
कोरोना भाइरस रोग जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोष निर्देशिका,२०७६ ७६/७७ कोरोना भाइरस रोग जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोष निर्देशिका,२०७६.pdf 04/19/2020 - 14:27
सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस लकडाउन राहत मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस लकडाउन राहत मापदण्ड, २०७६.pdf 04/19/2020 - 14:20
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष नियमावली, २०७६ ७६/७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष नियमावली, २०७६_0.pdf 03/15/2020 - 12:53