सूचना तथा जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
आ.व. २०७७-७८ को लागि समपूरक र विशेष अनुदान प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ७६/७७ आ.व. २०७७७-७८ को लागि समपूरक र विशेष अनुदान प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना.pdf 01/17/2020 - 12:58
उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, 2076.pdf 01/08/2020 - 12:14
सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ७६/७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना.pdf 01/01/2020 - 11:34
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ ७५/७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन, २०७५.pdf 12/25/2019 - 15:09
सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन, २०७६ ७६/७७ Financial Summit Notice.pdf 12/02/2019 - 13:33
प्रदेश आयोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड-२०७६ ७६/७७ प्रदेश आयोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड-२०७६.pdf 11/24/2019 - 13:24
प्रदेश विशेष अनुदान (दोश्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ प्रदेश विशेष अनुदान (दोश्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf 11/24/2019 - 13:13
प्रदेश समपूरक अनुदान (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६ ७६/७७ प्रदेश समपूरक अनुदान (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६.pdf 11/18/2019 - 13:00
स्थानीय तहमा समपूरक तथा विशेष अनुदान बाँडफाँड गर्न योजना/कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना ७६/७७ स्थानीय तहमा समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी सूचना.pdf 11/14/2019 - 11:43
Request for Proposals (RFP) Notice for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Survey-2076 ७६/७७ Request for Proposals (RFP) Notice for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Survey-2076.pdf 10/04/2019 - 11:48