सूचना तथा जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष नियमावली, २०७६ ७६/७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष नियमावली, २०७६_0.pdf 03/15/2020 - 12:53
पोषण तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा ७६/७७ पोषण तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी.pdf 02/05/2020 - 12:27
स्तनपान कक्ष निर्माण, व्यवस्थापन र संचालन सम्बन्धमा ७६/७७ स्तनपान कक्ष निर्माण सम्बन्धमा.pdf 02/05/2020 - 12:25
आर्थिक वर्ष २०७६-२०७७ का लागि स्थानीय तहबाट समपूरक अनुदानतर्फका आयोजना कार्यक्रम प्रस्ताव सम्बन्धी पूनःसूचना आह्वान ७६/७७ आर्थिक वर्ष २०७६-२०७७ का लागि स्थानीय तहबाट समपूरक अनुदान सम्बन्धी पूनःसूचना आह्वान.pdf 01/26/2020 - 14:44
प्रदेश समपूरक अनुदान (दोशो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६ ७६/७७ प्रदेश समपूरक अनुदान (दोशो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६_0.pdf 01/24/2020 - 12:22
आ.व. २०७७-७८ को लागि समपूरक र विशेष अनुदान प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ७६/७७ आ.व. २०७७७-७८ को लागि समपूरक र विशेष अनुदान प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना.pdf 01/17/2020 - 12:58
उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, 2076.pdf 01/08/2020 - 12:14
सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ७६/७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना.pdf 01/01/2020 - 11:34
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ ७५/७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन, २०७५.pdf 12/25/2019 - 15:09
सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन, २०७६ ७६/७७ Financial Summit Notice.pdf 12/02/2019 - 13:33