सूचना तथा जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन, २०७६ ७६/७७ Financial Summit Notice.pdf 12/02/2019 - 13:33
प्रदेश आयोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड-२०७६ ७६/७७ प्रदेश आयोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड-२०७६.pdf 11/24/2019 - 13:24
प्रदेश विशेष अनुदान (दोश्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ प्रदेश विशेष अनुदान (दोश्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf 11/24/2019 - 13:13
प्रदेश समपूरक अनुदान (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६ ७६/७७ प्रदेश समपूरक अनुदान (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६.pdf 11/18/2019 - 13:00
स्थानीय तहमा समपूरक तथा विशेष अनुदान बाँडफाँड गर्न योजना/कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना ७६/७७ स्थानीय तहमा समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी सूचना.pdf 11/14/2019 - 11:43
Request for Proposals (RFP) Notice for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Survey-2076 ७६/७७ Request for Proposals (RFP) Notice for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Survey-2076.pdf 10/04/2019 - 11:48
RFP document for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Baseline Survey-2076 ७६/७७ RFP document for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Baseline Survey-2076.pdf 10/04/2019 - 11:47
EOI Notice for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Survey-2076 ७६/७७ EOI Notice for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Survey-2076.pdf 08/15/2019 - 07:29
EOI Document for Sudur Paschim Province Baseline Multi-Indicator Survey-2076 ७६/७७ EOI Document for Sudur Paschim Province Baseline Multi-Indicator Survey-2076.pdf 08/15/2019 - 07:26
Request for Proposal Document for Sudurpaschim Province Profile ७६/७७ Request for Proposal Document for Sudurpaschim province profile.pdf 07/27/2019 - 12:17