• आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को व्यय अनुमानको विवरण
  • आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य
  • आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
  • वित्तीय हस्तान्तरण वापतको अनुदान खर्च गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन
  • मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७९ फागुनसम्म
फोटो
आ.व. २०७९/८० को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी पत्रका सम्मेलन
आ.व. २०७९/८० को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी पत्रका सम्मेलन