• सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
  • सुदूरपश्‍चिम प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
  • मिलेर फालौं भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रबर्द्धनमा गरौं हातेमालो
  • बार्षिक समिक्षा किताव २०७८-७९
  • सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९
फोटो
आ.व. २०७९/८० को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी पत्रका सम्मेलन
आ.व. २०७९/८० को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी पत्रका सम्मेलन