कर, शुल्क र दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना