स्तनपान कक्ष निर्माण, व्यवस्थापन र संचालन सम्बन्धमा