• आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को व्यय अनुमानको विवरण
  • आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य
  • आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
  • वित्तीय हस्तान्तरण वापतको अनुदान खर्च गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन
  • मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७९ फागुनसम्म
शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० सुदूरपश्‍चिम प्रदेश समपूरक अनुदान, २०७९_compressed.pdf 03/19/2023 - 11:48
बार्षिक समिक्षा किताव २०७८-७९ ७८/७९ बार्षिक समिक्षा किताव २०७८-७९.pdf 12/12/2022 - 14:31
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ ७८/७९ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७९_0.pdf 08/15/2022 - 15:19
सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट वक्तव्य ७९/८० Budget speech 2079.80.pdf 06/29/2022 - 10:42
आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बार्षिक विकास कार्यक्रम ७९/८० आर्थिक बर्ष 2079.80 को बार्षिक विकास कार्यक्रम_0.pdf 06/20/2022 - 18:11
आ.व. २०७९।८० को व्यय अनुमान तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोत समेत) ७८/७९ रातो किवात With TOC_compressed.pdf 06/17/2022 - 11:42
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९ ७९/८० विनियोजन ऐन, २०७९ - प्रदेश राजपत्र.pdf 06/17/2022 - 07:45
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० आर्थिक ऐन, २०७९ -प्रदेश राजपत्र.pdf 06/17/2022 - 07:45
माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता ७८/७९ विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता.pdf 06/01/2022 - 18:32
Amendment on Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali ७८/७९ 04/21/2022 - 13:00