• आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को व्यय अनुमानको विवरण
  • आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य
  • आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
  • वित्तीय हस्तान्तरण वापतको अनुदान खर्च गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन
  • मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७९ फागुनसम्म
फोटो
सचिवज्यूबाट माननीय मन्त्रीज्यूलाई प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुतिका लागि बजेट वक्तव्य २०७८/७९ हस्तान्तरण गरिदै