फेसबुक

प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 कोरोना भाइरस रोग जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोष निर्देशिका,२०७६
1 month ago
निर्देशिका, सूचना/समाचार
2 सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस लकडाउन राहत मापदण्ड, २०७६
1 month ago
जानकारी, निर्देशिका, सूचना/समाचार
3 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष नियमावली, २०७६
2 months 1 week ago
ऐन, प्रकाशन
4 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष नियमावली, २०७६
2 months 1 week ago
ऐन, प्रकाशन
5 प्रदेश समपूरक अनुदान (दोशो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६
4 months ago
कानून
6 उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
4 months ago
ऐन
7 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
4 months 4 weeks ago
ऐन, प्रकाशन
8 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
4 months 4 weeks ago
ऐन, प्रकाशन