• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !!
  • अग्रिम सवारी साधन कर असुली सम्बन्धी सूचना
  • स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारी साधन कर बाँडफाँट
  • सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वितीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०७९
  • आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षीक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

पदाधिकारीहरु

माननीय नरेश कुमार शाही
आर्थिक मामिला मन्त्री
डा. नारायण प्रसाद रेग्मी
प्रदेश सचिव
narayan.regmi@nepal.gov.np

फेसबुक

प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज Changed
अग्रिम सवारी साधन कर असुली सम्बन्धी सूचना ७९/८० अग्रिम सवारी साधन कर असुल सम्बन्धी सूचना.pdf Sun, 04/23/2023 - 12:25
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वितीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०७९ ७९/८० आर्थिक कार्यविधि तथा वितीय उत्तरदायित्व सम्बन्धि ऐन २०७९.pdf Mon, 04/17/2023 - 17:23
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षीक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ७९/८० अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन_compressed.pdf Mon, 04/10/2023 - 13:27
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विशेष अनुदान, २०७९_compressed.pdf Sun, 03/19/2023 - 11:51
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० सुदूरपश्‍चिम प्रदेश समपूरक अनुदान, २०७९_compressed.pdf Sun, 03/19/2023 - 11:48
बार्षिक समिक्षा किताव २०७८-७९ ७८/७९ बार्षिक समिक्षा किताव २०७८-७९.pdf Mon, 12/12/2022 - 14:31
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ ७८/७९ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७९_0.pdf Mon, 08/15/2022 - 15:52
प्रदेशको आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था ७९/८० प्रदेशको आन्तरिक राजस्व असुलीको अवस्था.pdf Sun, 08/14/2022 - 13:25
आ.व. २०७९/८० को मार्गदर्शन ७९/८० आर्थिक वर्ष २०७९.८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन - विषयगत मन्त्रालय_0.pdf , आ.व. २०७९.८० को वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान खर्च गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन - स्थानीय तह.pdf Sun, 07/24/2022 - 16:37
सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट वक्तव्य ७९/८० Budget speech 2079.80.pdf Wed, 06/29/2022 - 10:42
आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बार्षिक विकास कार्यक्रम ७९/८० आर्थिक बर्ष 2079.80 को बार्षिक विकास कार्यक्रम_0.pdf Mon, 06/20/2022 - 18:11
आ.व. २०७९।८० को व्यय अनुमान तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोत समेत) ७८/७९ रातो किवात With TOC_compressed.pdf Fri, 06/17/2022 - 11:43
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९ ७९/८० विनियोजन ऐन, २०७९ - प्रदेश राजपत्र.pdf Wed, 09/21/2022 - 12:38
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० आर्थिक ऐन, २०७९ -प्रदेश राजपत्र.pdf Wed, 09/21/2022 - 12:37
Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali ७८/७९ Construction of Administrative Steel Structure Prefeb Building of MOEA06042022.pdf Sun, 06/05/2022 - 10:03
माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता ७८/७९ विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता.pdf Wed, 06/01/2022 - 18:32
आगामी आ.व. २०७९/८० मा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारी साधन कर बाँडफाँट सम्बन्धमा । ७८/७९ वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँट.pdf Tue, 05/31/2022 - 11:33
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७८ ७८/७९ सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७९.pdf Sun, 08/14/2022 - 17:00
Amendment on Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali ७८/७९ Thu, 04/21/2022 - 13:00
Invitation for Bid for the Construction of Administrative Building of Ministry of Economic Affairs Dhangadhi Kailali ७८/७९ notice_0.pdf Mon, 04/18/2022 - 20:03
प्रदेशको आ.व. २०७८/७९ फागुन मसान्तसम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण ७८/७९ प्रदेशको आ.व. २०७८।७९ फागुन मसान्तसम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण.pdf Sun, 04/10/2022 - 08:41
प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई आ.व. २०७९/८० को लागि हस्तान्तरण हुने राजस्व बाँडफाँट तथा सवारी साधन कर वापत र वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस ७८/७९ राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान सिफारिस.pdf Thu, 03/17/2022 - 10:53
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ७८/७९ आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन_0.pdf Tue, 02/22/2022 - 12:43
Third time re-bid notice publication for Vehicle 2078-10-28 ७८/७९ Third time re-bid notice publication 2078-10-28.pdf Fri, 02/11/2022 - 11:33
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७४ ७७/७८ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७४_1.pdf Mon, 01/31/2022 - 13:15
खर्चको फाँटवारी ७८/७९ खर्चको फाँटवारी.pdf Tue, 01/18/2022 - 13:25
आ.व. २०७९।८० का लागि स्थानीय तहबाट प्रदेश विशेष अनुदान तथा समपूरक अनुदानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ७९/८० आ.व. २०७९।८० का लागि प्रदेश विशेष अनुदान तथा समपूरक अनुदानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना_0.pdf Mon, 01/17/2022 - 11:40
चालु आ व 2078/79 को पौष 27 सम्मको प्रदेशको बजेट खर्च विवरण ७९/८० आव 2078-79 को पोष 27 सम्मको बजेट खर्चको विवरण स्रोतगत.pdf , आव 2078-79 को पोष 27 सम्मको बजेट खर्चको विवरण.pdf Sun, 01/16/2022 - 19:14
संघबाट आ.व. २०७५.७६ देखि २०७७.७८ सम्म प्रदेशलाई प्राप्‍त वित्तीय हस्तान्तरण ७८/७९ आ.व. 2075.76-2077.78 सम्म संघबाट प्राप्त अनुदानको आम्दानी र खर्च.pdf Sun, 01/09/2022 - 16:13
प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा २०७८ ७८/७९ प्रथम चौमासिक समिक्षा २०७८-०७९_0.pdf Thu, 12/16/2021 - 13:40
वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम आ.व. 2077/78 ७८/७९ आ.व. २०७७-०७८ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम.pdf Mon, 01/10/2022 - 13:38
सवारी साधन खरिद सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ७८/७९ सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf Mon, 11/29/2021 - 11:42
चालु आ.व. 2078।79 को प्रदेशको आम्दानी र खर्चको अवस्था ७८/७९ चालु आ.व. 2078।79 को प्रदेशको आम्दानी र खर्चको अवस्था.pdf Tue, 10/19/2021 - 11:48
आ.व. २०७८।७९ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिका ७८/७९ Red Book 2078-79.pdf , सुदूरपश्चिम प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८_0.pdf , बजेट वक्तव्य_0.pdf , सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८_0.pdf , मन्त्रालय तथा निकायगत प्रगति विवरण_0.pdf Sun, 06/20/2021 - 15:11
विनियोजन विधेयक, २०७८ का सिद्धान्त एवम् प्राथमिकताहरु ७७/७८ विनियोजन विधेयक, २०७८ का सिद्धान्त एवम् प्राथमिकताहरु.pdf Mon, 06/07/2021 - 15:10
सुदूरपश्चिम प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि ७६/७७ प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि.docx.pdf Thu, 04/15/2021 - 16:15
सुदूरपश्चिम प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि ७७/७८ प्रदेश उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि_1.pdf Thu, 04/15/2021 - 16:05
स्वत: प्रकाशन ७७/७८ दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको लक्ष्य प्रगति विवरण_0.pdf Sun, 04/04/2021 - 12:12
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ ७५/७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६.pdf Wed, 09/07/2022 - 15:01
स्वत: प्रकाशन ७७/७८ खर्चको फाँटवारी - 305000113 चालु तर्फ_0.pdf , खर्चको फाँटवारी - 305000114 पूँजीगत तर्फ_0.pdf , धरौटीको वित्तीय विवरण - 2076 भदौ महिना_0.pdf , धरौटीको वित्तीय विवरण - 2077 श्रावण -फागुन मसान्तसम्म_0.pdf , राजस्व आम्दानीको आर्थिक विवरण फाँटवारी 2077 माघ र फागुन महिना_0.pdf Mon, 03/22/2021 - 12:23
आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५ ७५/७६ आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५.pdf Thu, 02/18/2021 - 16:25
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन 2075.pdf Thu, 02/18/2021 - 16:25
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ७७/७८ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना.pdf Wed, 02/17/2021 - 15:18
प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (तेश्रो पटक प्रकाशन) ७७/७८ सूचना.pdf Sun, 10/18/2020 - 14:04
आ.व. २०७७/७८ को बजेट सम्बन्धी पुस्तिकाहरु ७७/७८ आ.व. २०७७-७७ को बजेट वक्तव्य_0.pdf , आ.व. २०७७-७८ को आर्थिक ऐन.pdf , आ.व. २०७७-७८ को विनियोजन विधेयक.pdf , आर्थिक वर्ष 2077.078 को व्यय अनुमान.pdf Wed, 09/30/2020 - 11:57
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको छनौट तथा सिफारिस (प्रथम संशोधित) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि.pdf Tue, 09/15/2020 - 10:56
मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७७/७८ - २०७९/८० ७७/७८ MTEF 2077-78 to 2079-80.pdf Wed, 09/02/2020 - 10:54
मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७६/७७ - २०७८/७९ ७६/७७ MTEF 2076-77 to 2078-79.pdf Wed, 09/02/2020 - 10:52
बार्षिक कार्यक्रम २०७७.७८ ७७/७८ बार्षिक कार्यक्रम २०७७.७८.pdf Thu, 07/09/2020 - 15:59
आर्थिक वर्ष 2077.078 को व्यय अनुमान ७७/७८ आर्थिक वर्ष 2077.078 को व्यय अनुमान.pdf Mon, 06/15/2020 - 18:20
आ.व. २०७७-७८ को विनियोजन विधेयक ७७/७८ आ.व. २०७७-७८ को विनियोजन विधेयक.pdf Mon, 06/15/2020 - 18:17
आ.व. २०७७-७८ को आर्थिक ऐन ७७/७८ आ.व. २०७७-७८ को आर्थिक ऐन.pdf Mon, 06/15/2020 - 18:19
आ.व. २०७७-७८ को बजेट वक्तव्य ७७/७८ आ.व. २०७७-७८ को बजेट वक्तव्य.pdf Mon, 06/15/2020 - 18:18
आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू (कर प्रस्ताव बाहेक) ७६/७७ आ.व.077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति.pdf Fri, 05/29/2020 - 15:57
कोरोना भाइरस रोग जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोष निर्देशिका,२०७६ ७६/७७ कोरोना भाइरस रोग जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोष निर्देशिका,२०७६.pdf Sun, 04/19/2020 - 14:28
सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस लकडाउन राहत मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस लकडाउन राहत मापदण्ड, २०७६.pdf Sun, 04/19/2020 - 14:21
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष नियमावली, २०७६ ७६/७७ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष नियमावली, २०७६.pdf Wed, 09/07/2022 - 15:43
प्रदेश समपूरक अनुदान (दोशो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६ ७६/७७ प्रदेश समपूरक अनुदान (दोशो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६_0.pdf Fri, 01/24/2020 - 13:54
उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, 2076.pdf Wed, 01/08/2020 - 14:43
सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ७६/७७ सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना.pdf Wed, 01/01/2020 - 11:34
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ ७५/७६ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन, २०७५.pdf Wed, 09/07/2022 - 15:25
प्रदेश आयोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड-२०७६ ७६/७७ प्रदेश आयोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड-२०७६.pdf Sun, 11/24/2019 - 13:25
प्रदेश विशेष अनुदान (दोश्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ प्रदेश विशेष अनुदान (दोश्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf Sun, 11/24/2019 - 13:16
प्रदेश समपूरक अनुदान (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६ ७६/७७ प्रदेश समपूरक अनुदान (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६.pdf Mon, 11/18/2019 - 13:04
Request for Proposals (RFP) Notice for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Survey-2076 ७६/७७ Request for Proposals (RFP) Notice for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Survey-2076.pdf Fri, 10/04/2019 - 11:48
RFP document for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Baseline Survey-2076 ७६/७७ RFP document for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Baseline Survey-2076.pdf Fri, 10/04/2019 - 11:47
EOI Notice for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Survey-2076 ७६/७७ EOI Notice for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Survey-2076.pdf Thu, 08/15/2019 - 07:29
EOI Document for Sudur Paschim Province Baseline Multi-Indicator Survey-2076 ७६/७७ EOI Document for Sudur Paschim Province Baseline Multi-Indicator Survey-2076.pdf Thu, 08/15/2019 - 07:26
Request for Proposal Document for Sudurpaschim Province Profile ७६/७७ Request for Proposal Document for Sudurpaschim province profile.pdf Sat, 07/27/2019 - 12:19
RFP Notice for Sudurpaschim Province Profile ७६/७७ RFP notice for Sudurpaschim Province Profile.pdf Sat, 07/27/2019 - 12:17
बार्षिक प्रतिवेदन २०७४-७५ ७६/७७ Fri, 06/21/2019 - 10:25
आ.व. २०७६-७७ को वार्षिक विकास कार्यक्रम ७६/७७ आ.व. २०७६-७७ को वार्षिक विकास कार्यक्रम.pdf Wed, 06/19/2019 - 16:08
आ. व. २०७६-७७ को रातो किताब ७६/७७ आ. व. २०७६-७७ को रातो किताब.pdf Wed, 06/19/2019 - 16:07
आ व २०७६।७७ को विनियोजन विधेयक ७६/७७ आ व २०७६।७७ को विनियोजन विधेयक.pdf Wed, 06/19/2019 - 16:06
आ व २०७६।७७ को आर्थिक ऐन ७६/७७ आ व २०७६।७७ को आर्थिक ऐन.pdf Wed, 06/19/2019 - 16:05
बजेट बक्तब्य २०७६-७७ ७६/७७ Budget_Speech_2076_03_01.pdf Fri, 02/07/2020 - 12:22
म्याद थप सम्बन्धी सूचना ७५/७६ म्याद थप सम्बन्धी सूचना.pdf Fri, 06/07/2019 - 12:22
सिलवन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना ७५/७६ सिलवन्दि दरभाउपत्र आह्‍वान.pdf Wed, 05/29/2019 - 11:48
सिलवन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना ७५/७६ सूचना.pdf Wed, 05/29/2019 - 11:47
सिलवन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना ७५/७६ सिलवन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना.pdf Sun, 05/26/2019 - 17:30
EOI Document of Sudurpashchim Province Profile ७५/७६ EOI Document of Sudurpashchim Province Profile.pdf Thu, 05/23/2019 - 15:07
आशयपत्र माग सम्बन्धी सूचना ७६/७७ आशयपत्र माग सम्बन्धी सूचना.pdf Thu, 05/23/2019 - 12:06
बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकता २०७६-७७ ७६/७७ बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकता २०७६-७७.pdf Thu, 05/16/2019 - 15:58
संसोधित_प्रदेश विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५ ७६/७७ संसोधित_प्रदेश विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५_0.pdf Thu, 05/16/2019 - 14:00
बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ७५/७६ बहुवर्षीय ठेक्‍का बन्दोवस्त सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५.pdf Wed, 09/07/2022 - 15:51
प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ ७५/७६ प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५.pdf Thu, 01/24/2019 - 10:52
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ प्रदेश विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५.pdf Thu, 01/24/2019 - 10:51
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५ ७५/७६ प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५.pdf Wed, 12/19/2018 - 15:48
प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५ ७५/७६ प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५.pdf , प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५.pdf Wed, 12/19/2018 - 10:56
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ ७५/७६ स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf Tue, 10/02/2018 - 15:14
बजेटसँग सम्बन्धित बिधेयक,एेन तथा कार्यविधि ७५/७६ आर्थिक कार्यविधि ऐन ,२०७४.pdf , आर्थिक विधेयक २०७५.pdf , बिनियोजन विधेयक २०७५.pdf , प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि¸ २०७४.pdf , आ व २०७५।७६ को आर्थिक ऐन.pdf Mon, 08/13/2018 - 16:52
आ व २०७४।७५ मा जारी भएको स्वेतपत्र ७५/७६ आ व २०७४।७५ मा जारी भएको स्वेतपत्र_2.pdf Sun, 08/19/2018 - 14:36
आ व २०७५।७६ को कार्यक्रम पुस्तिका ७५/७६ आ व २०७५।७६ को कार्यक्रम पुस्तिका.pdf Sun, 08/19/2018 - 14:35
आ व २०७५।७६ को लागि श्रोत अनुमान समिति प्रतिवेदन ७५/७६ आ व २०७५।७६ को लागि श्रोत अनुमान समिति प्रतिवेदन.pdf Sun, 08/19/2018 - 14:32
आ व २०७५।७६ बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकता ७५/७६ आ व २०७५।७६ बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकता.pdf Sun, 08/19/2018 - 14:31
RED BOOK ७५/७६ RED BOOK 75.76 final.pdf Sun, 08/19/2018 - 14:40
आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट बक्तब्य ७५/७६ बजेट वक्तव्य 2075-076 .pdf Sun, 08/19/2018 - 14:41