फेसबुक

प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष नियमावली, २०७६
2 weeks 3 days ago
ऐन, प्रकाशन
2 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष नियमावली, २०७६
2 weeks 3 days ago
ऐन, प्रकाशन
3 प्रदेश समपूरक अनुदान (दोशो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६
2 months 1 week ago
कानून
4 उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
2 months 3 weeks ago
ऐन
5 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
3 months ago
ऐन, प्रकाशन
6 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
3 months ago
ऐन, प्रकाशन
7 प्रदेश आयोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड-२०७६
4 months 1 week ago
प्रकाशन
8 प्रदेश विशेष अनुदान (दोश्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
4 months 1 week ago
प्रकाशन