फेसबुक

प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको छनौट तथा सिफारिस (प्रथम संशोधित) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
2 hours 40 minutes ago
प्रकाशन
2 मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७७/७८ - २०७९/८०
1 week 6 days ago
प्रकाशन, बजेट, सूचना/समाचार
3 मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७७/७८ - २०७९/८०
1 week 6 days ago
प्रकाशन, बजेट, सूचना/समाचार
4 मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७६/७७ - २०७८/७९
1 week 6 days ago
प्रकाशन, बजेट, सूचना/समाचार
5 मध्यमकालिन खर्च संरचना आ.व. २०७६/७७ - २०७८/७९
1 week 6 days ago
प्रकाशन, बजेट, सूचना/समाचार
6 बार्षिक कार्यक्रम २०७७.७८
2 months ago
प्रकाशन, बजेट
7 बार्षिक कार्यक्रम २०७७.७८
2 months ago
प्रकाशन, बजेट
8 आर्थिक वर्ष 2077.078 को व्यय अनुमान
2 months ago
बजेट, सूचना/समाचार