पदाधिकारीहरू

CM-7

झपट बहादुर बोहरा

माननीय मन्त्री
फोनः 091-526576
मोवाईल:
ईमेल:

Security photo

राजेश्वर ज्ञवाली

सचिव
फोनः 091-525490
मोवाईल:
ईमेल:

प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५
22 minutes 25 seconds ago
ऐन, प्रकाशन, सूचना/समाचार
2 स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५
1 hour 19 minutes ago
प्रकाशन, सूचना/समाचार
3 बजेटसँग सम्बन्धित बिधेयक,एेन तथा कार्यविधि
2 months 3 weeks ago
ऐन, कानून, प्रकाशन, प्रतिवेदन, सूचना/समाचार , , , ,
4 आ व २०७४।७५ मा जारी भएको स्वेतपत्र
3 months 1 week ago
प्रकाशन, बजेट, सूचना/समाचार
5 आ व २०७५।७६ को कार्यक्रम पुस्तिका
3 months 1 week ago
प्रकाशन, बजेट, सूचना/समाचार
6 आ व २०७५।७६ को लागि श्रोत अनुमान समिति प्रतिवेदन
3 months 1 week ago
प्रकाशन, बजेट, सूचना/समाचार
7 आ व २०७५।७६ बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकता
3 months 1 week ago
प्रकाशन, बजेट, सूचना/समाचार
8 RED BOOK
3 months 2 weeks ago
प्रकाशन, बजेट, सूचना/समाचार