फेसबुक

प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
1 week 5 days ago
ऐन
2 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
3 weeks 5 days ago
ऐन, प्रकाशन
3 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
3 weeks 5 days ago
ऐन, प्रकाशन
4 प्रदेश आयोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड-२०७६
1 month ago
प्रकाशन
5 प्रदेश विशेष अनुदान (दोश्रो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
1 month ago
प्रकाशन
6 प्रदेश समपूरक अनुदान (पहिलो संशोधन) सम्बन्धी कार्यविधि-२०७६
1 month 4 weeks ago
ऐन
7 RFP document for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Baseline Survey-2076
3 months 1 week ago
प्रकाशन, बोलपत्र
8 EOI Notice for Sudur Paschim Province Multi-Indicator Survey-2076
5 months ago
जानकारी, प्रकाशन, बोलपत्र, सूचना/समाचार